Generalforsamling

Københavns Amts Fodbold Dommerklub (KAFD)

Referat af ordinær generalforsamling                                                                                                               

24. januar 2019                                                                                                                                       

Herstedvester Skole, Herstedvestervej 44-46, 2620 Albertslund

 

På aftenens generalforsamling var repræsenteret 34 medlemmer.

Fra Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) var 1. Suppleant og sekretær for bestyrelsen, René Rasmussen tilstede. (Også medlem af Københavns Amts Fodbold Dommerklub (KAFD)

.

Formanden bød velkommen til aftenens generalforsamling, hvorefter man gik til punkt 1 på dagsordenen.

Ad 1) Valg af dirigent og stemmetællere.                                                                                                   

Clement F. Sørensen blev valgt som dirigent. Allan Olsen og Kim Hansen blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig.

Jamaal Ahmad var af bestyrelsen valgt som referent.


Ad 2) Bestyrelsens beretning.                                                                                                                         

Formanden Jens Damgaard Gøtzsche holdt sin beretning om året på bestyrelsens vegne.

Jens Damgaard Gøtzsche takkede Paul Hansen for hans arbejde for klubben i bestyrelsen og uddelte gave.

Udvekslingen til London med Nicolai Mossing Madsen, Deniz Yurdakul og Daniel Kühn Christiansen blev rost for en god tur og et godt stykke arbejde. Der arbejdes på at få de engelske kollegaer til København omkring pokalfinalen.

Problemet med hjemmesiden tages op. Planen er at KAFD.dk genetableres og KAFDdommer.dk lukkes ned.

Problemet med BS aftalen tages op. Den nuværende aftale er opsagt, og et nyt system skal etableres. 

Jens Damgaard Gøtzsche berettede at han stopper som formand, og fortalte om sin tid som formand og den udvikling KAFD har gennemgået de seneste år. Der er brug for en visionær, engageret og arbejdsom formand.

Jens Damgaard Gøtzsche takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Jamaal Ahmad og Torben Iversen, for deres arbejde og uddelte gaver.

Bestyrelsesmedlem for specialgruppen og næstformand Torben Iversen uddelte pokaler:

Erik Kjær Mortensens talentpokal: Mikkel Karlsen

Carl Frederiks pokal: Simon Blond

KAFDs flidspokal: Peter Theis - var ikke til stede og derfor intet billede

Dommerpokalen: Kim Hansen (den lille)
Der var følgende spørgsmål/kommentarer til bestyrelsens beretning:                                                       

Preben Rølling mente der bør være klare linjer omkring, hvad bestyrelsen melder ud omkring folk der trækker sig og grunden bag.

Paul S. Hansen spurgte om vi ikke bør få nogle billeder fra England hurtigere? Vi skal arbejdere hårdere for at KAFD kommer frem igen i en svær tid.

Formanden Jens Damgaard Gøtzsche svarede på spørgsmålet. Jo, det skal komme hurtigere. Den tager jeg på mig. Jeg kan kun give dig ret. Derfor har vi også brug for en ny formand der kan drive det i den retning.

Bestyrelsesmedlem for specialgruppen og næstformand Torben Iversen ville også gerne sige tak til formand Jens Damgaard Gøtzsche for det fantastiske samarbejde. Jeg synes du har været en god formand. Der blev uddelt gave som tak for samarbejdet.

Beretningen godkendes.


Ad 3) Kasserens forelæggelse af foreningens reviderede regnskab.                                                                  

 Formand Jens Damgaard Gøtzsche fremlagde foreningens reviderede regnskab i detaljer.

Spørgsmål og kommentarer fra salen:                                                                                                                      

Kim Hansen (den store) sagde at du skulle have fortalt at man lige skal forklare forskellen mellem aktiver og passiver er lig årets resultat.

Kim Hansen (den lille) spurgte, hvorfor er mange af de hensatte tal så skæve?

Kim Hansen (den store) svarede, det er en teknisk ting så man får de overskud man forventer.

Paul Hansen spurgte, er der simpelthen ingen renteindtægter eller hvordan?

Formanden Jens Damgaard Gøtzsche svarede, jo, det er der. Det står på side 2.

Der var ikke yderligere bemærkninger eller kommentarer til regnskabet, hvorefter man gik til afstemning. Regnskabet blev godkendt.     


Ad 4) Indkomne forslag.                                                                                                                                 

Bestyrelsen havde stillet to forslag:                                                                                                                                

Forslag 1 fra bestyrelsen om ændringer af vedtægterne                                                                              

Forslag om ændringen af vedtægterne havde følgende ordlyd:                                                       

Vedtægterne, paragraf 8, stk. 7, vil vi gerne ændre så generalforsamlingen kan vælge revisor i mere end to på hinanden følgende valgperioder, da det alligevel er praksis i øjeblikket med revisorsuppleanter. 


Spørgsmål og kommentarer fra salen:                                                                                                                              Dirigent Clement F. Sørensen, gennemgik logikken bag reglen: Så der kan skabes klarhed omkring hvordan pengene er brugt og der ikke er foregået noget ulovligt. Ved ændringen kan man vælge ordentlige revisorer som kan køres ind i en længere periode af gangen – det forhindrer stadig ikke at ny kan træde til – så skal generalforsamlingen bare ikke ud og finde en ny hele tiden.

Forslaget blev sat til afstemning, hvor forslaget blev vedtaget ved følgende stemmefordeling:

Stemmer for: 32

Stemmer imod: 1

1 undlod at stemme


Forslag 2 fra bestyrelsen om ændringer af vedtægterne                                                                                

Forslag om ændringen af vedtægterne havde følgende ordlyd:                                                                  

Paragraf 12, stk 9. foreslås ændret. Vi skal have fundet en løsning så de ikke er modstridende. Bestyrelsen foreslår, at stk. 9 udgår af vedtægterne. Det vil herefter alene være et bestyrelsesanlæggende evt. at tildele enefuldmagt til at disponere på en eller flere af foreningens konti.


Spørgsmål og kommentarer fra salen:                                                                                                                                 

Dirigent Clement F. Sørensen foreslår: Foreningen skal tegnes af to, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Bestyrelsen kan dog med to underskrifter give fuldmagt til en sideløbende driftskonto, fx svarende til et års kontingent af indestående.  Så vi sletter stk. 9.

Bo Kragh Larsen sagde, jeg har siddet som kasserer i anden forening hvor formanden og kassereren skulle tegne i forening. Det er i dag alt for besværligt. Derfor er der det eneste at gøre at få det reduceret til én person. Ellers koster det alt for mange gebyrer.

Formand Jens Damgaard Gøtzsche sagde, jeg synes Clement F. Sørensens løsning er en gangbar løsning.

Kim Hansen (den store) sagde, ganske udmærket løsning. Arbejdernes Landsbank er en ganske glimrende bank, men de er ikke særlig kløgtige. Jeg vil anbefale man stemmer for.

Jens Damgaard Gøtzsche sagde, Kasserer Kenneth Schütt arbejder på at finde en ny bank. Jeg synes også det er godt forslag.

Forslaget blev sat til afstemning, hvor forslaget blev vedtaget ved følgende stemmefordeling:

Stemmer for: 33

1 undlod at stemme

  

Forslag fra Daniel Kühn Christiansen                                                                                                                   

Forslaget havde følgende ordlyd:                                                                                                                                 

Jeg kunne godt tænke mig at der blev nedsat en person der får styringen til at promovere KAFD udadtil til resten af landet – det ser vi jo med de andre dommerklubber der kører derud af. 

Spørgsmål og kommentarer fra salen:                                                                                                              

Dirigent Clement F. Sørensen sagde, du har jo påtaget dig at gerne vil tage opgaven på dig. Det får du.

Forslaget blev sat til afstemning, hvor forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Daniel Kühn Christiansen er valgt.  

                                                                                                                  

Ad 5) Fastlæggelse af næste års kontingent.                                                                                                    

Bestyrelsen foreslog fortsat 300 kr. for næste års kontingent.

Forslaget blev sat til afstemning, hvor forslaget blev enstemmigt vedtaget.


Ad 6) Valg af:                                                                                                                                                                       a. Formand (ulige år).                                                                                                                                                             Formand Jens Damgaard Gøtzsche var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen ville gerne høre forslag fra generalforsamlingen i første omgang.

Spørgsmål og kommentarer fra salen:                                                                                                                    

 Paul Hansen sagde, jeg vil gerne foreslå Lene Willaume-Jantzen for at prøve noget nyt. Hun er energisk og flittig.

Dirigent Clement F. Sørensen sagde, så skal vi huske også at vælge et andet bestyrelsesmedlem for aktiviteter.

Daniel Jarlhelt Sørensen sagde, jeg vil gerne foreslå Kenneth Schütt, men jeg ved han også har nogle krav.

Kenneth Schütt svarede, formandsposten er et meget specielt arbejde. Jeg er ikke indstillet på at stille op, da det er for svært med de vilkår der er i dag. 

Lene Willaume-Jantzen sagde, jeg har sagt ja, da jeg ikke har små børn eller en mand, så jeg har mere tid til det. Jeg går ind i den da jeg har været med i mange år. Det skal ikke være penge, men derimod lyst der skal drive en.

Kim Hansen (den store) sagde, jeg foretrækker Lene Willaume-Jantzen ud fra de to kandidater.

Spørgsmål til kandidaterne:

Carsten Christiansen spørg, hvis der nu kom en kompensation, fx de 3800 kr. som er skattefrie, hvad vil du Kenneth Schütt arbejde for så?

Kenneth Schütt svarede, dommerklubben skal reformeres i sin store helhed. Mere aktivitet på det sociale, uddannelse og en synlig dommerklub udadtil. Men det kræver tid, som jeg skal gå på kompromis med på hjemmefronten, og det vil jeg gerne kompenseres.

Bo Kragh Larsen sagde, det kræver en sum penge. Hvordan tænker du de skal skaffes?

Kenneth Schütt svarede, der ligger likvide midler fastsat til de her formål – de bliver bare ikke brugt.

Dirigent Clement F. Sørensen sagde, det med godtgørelse er et bestyrelsesanliggende. Personligt synes jeg det er fint hvis de gør et godt stykke arbejde. Er der andre kandidater til formandsposten?

Nicolaj Bang Brogaard Petersen sagde, jeg vil også gerne stille op, da jeg mener jeg kan komme med en positiv og ungdommelig person der også er på bølgelængde med de nye, unge dommere.

Paul Hansen, sagde, hvor meget kender du til KAFD’s love? Jeg har været med i 22 år, og jeg kender dem ikke.

Preben Rølling sagde, blot til orientering, det er ikke love men vedtægter.

Kenneth Schütt sagde, blot til afklaring, jeg stiller ikke op som formand, ej heller som kasserer. Der er brug for en bestyrelse der får arbejdsro. Jeg stiller kun op hvis der er et stort og bredt ønske om det i generalforsamlingen.

 

Dirigent Clement F. Sørensen præciserede, vi stemmer om Nicolaj Bang Brogaard Petersen og Lene Willaume-Jantzen som formand for KAFD, hvorefter man gik til skriftlig afstemning.

26 stemmer for Lene Willaume-Jantzen

5 stemmer for Nicolaj Bang Brogaard Petersen

3 blanke stemmer

Lene Willaume-Jantzen blev dermed valgt som formand for en 2-årig periode.

 

Kenneth Schütt sagde, jeg holder fast i at jeg trækker mig som kasserer.

Dirigent Clement F. Sørensen sagde, dermed står vi en situation hvor der skal vælges en ny kasserer for ét år.

  1. Kasserer (ligeår). Kasserer Kenneth Schütt var ikke på valg, men ønskede at trække sig og udtræde af bestyrelsen.

Kim Hansen (den store) blev valgt som kasserer for en 1-årig periode.

  1. Bestyrelsesmedlem for aktiviteter (lige år).

Idet bestyrelsesmedlem for aktiviteter Lene Willaume-Jantzen var blevet valgt som formand, skulle der væges et nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

Bestyrelsen foreslog Morten Christoffersen.


Morten Christoffersen blev valgt som bestyrelsesmedlem for aktiviteter for en 1-årig periode.

Da Morten Christoffersen senere i stedet stillede op som bestyrelsesmedlem for specialgruppen, gik denne post til Paul Hansen som blev valgt som bestyrelsesmedlem for aktiviteter for en 1-årig periode (se længere nede).

  1. Bestyrelsesmedlem for uddannelser (ulige år). Den konstituerede Nicolaj Bang Brogaard Petersen var på valg og bestyrelsen foreslog fortsat Nicolaj Bang Brogaard Petersen.

Spørgsmål og kommentarer fra salen:

Paul Hansen vil gerne stille op også.

Nicolaj Bang Brogaard Petersen fortæller lidt om arbejdet som bestyrelsesmedlem for denne post, fx teoriaftenerne og andet planlægning hertil. 

Jens Damgaard Gøtzsche sagde, jeg synes helt klart man skal stemme på Nicolaj Bang Brogaard Petersen. Han har et godt samarbejde med Peter Theis hos DBU Sjælland, om at få de her ting oppe at køre.

Nicolaj Bang Brogaard Petersen spørg, hvorfor vil du nu gerne tilbage i bestyrelsen, Paul Hansen ?

Paul Hansen svarede, der er kommet nye folk ind nu.

 

Dirigent Clement F. Sørensen præciserede, vi stemmer om Paul Hansen og Nicolaj Bang Brogaard Petersen som bestyrelsesmedlem for uddannelser, hvorefter man gik til skriftlig afstemning.

28 stemmer for Nicolaj Bang Brogaard Petersen

6 stemmer for Paul Hansen


Nicolaj Bang Brogaard Petersen blev dermed valgt som bestyrelsesmedlem for uddannelser for en 2-årig periode.


  1. Bestyrelsesmedlem for specialgruppen (lige år). Bestyrelsesmedlem for specialgruppen og næstformand Torben Iversen var ikke på valg, men ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Dirigent Clement F. Sørensen fortalte, det nye bestyrelsesmedlem kan få en sparringspartner i Anders Poulsen.

Den udtrædende Torben Iversen fortæller om arbejdet: Vi har haft en god tradition for at hjælpe de unge mennesker her i KAFD. Vi skal have en person der har lyst til at gå ud og kigge på de unge mennesker og som også selv har god erfaring.

Morten Christoffersen spørg, må bestyrelsen godt rykke rundt på posterne efter generalforsamlingen?

Jens Damgaard Gøtzsche svarede, Ja, bare ikke på formand eller kasserer.

Morten Christoffersen sagde, jeg vil gerne stille op til specialgruppen.

Nicolaj Bang Brogaard Petersen sagde, hvis Morten Christoffersen bliver valgt til bestyrelsesmedlem for specialgruppen, skal vi se om der er andre modkandidater til bestyrelsesmedlem for aktiviteter.

Begge poster er kun for ét år.

Morten Christoffersen blev valgt som bestyrelsesmedlem for specialgruppen for en 1-årig periode.

Da Morten Christoffersen, som tidligere var valgt som bestyrelsesmedlem for aktiviteter, i stedet stillede op og blev valgt som bestyrelsesmedlem for specialgruppen, blev Paul Hansen valgt som bestyrelsesmedlem for aktiviteter for en 1-årig periode af denne årsag.


  1. Juniorrepræsentant (ulige år). Juniorrepræsentant Jamaal Ahmad var på valg og ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Daniel Kühn Christiansen.

Spørgsmål og kommentarer fra salen:     

Daniel Kühn Christiansen svarede, jeg stiller ikke op alligevel.

Jens Damgaard Gøtzsche sagde, arbejdet består i at se om der kan laves arrangementer for de yngre.

Lene Willaume-Jantzen sagde, tilskuddet i forhold til aldersgrænsen drejer sig om et par tusind, så det kan vi godt se bort fra. Det må godt være en der er ældre end 25.

I det der ikke kunne findes nogle kandidater at opstille, foreslog dirigent Clement F. Sørensen, at der blev givet fuldmagt til at bestyrelsen vælger en juniorrepræsentant på et senere tidspunkt.

Dette blev vedtaget.


1 bestyrelsessuppleant (hvert år). I det at den foregående bestyrelsessuppleant Nicolaj Bang Brogaard Petersen i marts 2019 var blevet konstituerede som bestyrelsesmedlem for uddannelser, havde der ikke været en bestyrelsessuppleant siden.

Jens Damgaard Gøtzsche fortæller om arbejdet som bestyrelsessuppleant.

Jan Jørgensen stiller op.

Jan Jørgensen blev valgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.

Bestyrelsens sammensætning herefter:                                                                                                                  

Formand, Lene Willaume-Jantzen på valg 2021                                                                             

Kasserer, Kim Hansen  på valg 2020                                                          

Bestyrelsesmedlem for aktiviteter, Paul Hansen på valg 2020                               

Bestyrelsesmedlem for uddannelser, Nicolaj Bang Brogaard Petersen på valg 2021

Bestyrelsesmedlem for specialgruppen, Morten Christoffersen påvalg i 2020

Juniorrepræsentant, Vakant på valg 2021

Bestyrelsessuppleant, Jan Jørgensen  på valg 2020

  1. 1 revisor (lige år). På valg 2020.
  2. 1 revisor (ulige år). Revisor Allan Olsen var på valg og ønskede ikke genvalg.

Clement F. Sørensen stiller op.

Clement F. Sørensen blev valgt som revisor for en 2-årig periode.

  1. revisorsuppleant (hvert år).  Henning Skov Jensen stiller op.

Henning Skov Jensen blev valgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.

  1. Eventuelt. Fra Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) var 1. Suppleant og sekretær for bestyrelsen, René Rasmussen tilstede. (Også medlem af Københavns Amts Fodbold Dommerklub (KAFD)).                                                   
  2. René Rasmussen redegjorde for arbejdet i Dansk Fodbolddommer-Union’s (DFU’s) bestyrelse. 

Spørgsmål og kommentarer fra salen:                                                                                                                       

Jan Jørgensen gav en appel til de unge mennesker. I bør tænke over at være en del af bestyrelsen. Ligger der nogle ting der er faste for næste års program.

Morten Spove sagde tak til den afgående bestyrelse. Jubilæumsfesten var en succes. Burde vi overveje en fejring af 75 året om ca. 4 års tid?

Henning Skov Jensen spurgte, bliver der arrangeret pokalfinale igen i år?

Lene Willaume-Jantzen svarede, ja, det gør der.

Jens Damgaard Gøtzsche sagde, jeg vil gerne sige tillykke til den nye bestyrelse. Min store appel: Vi skal virkelig huske at stå sammen. Det her er den bedste klub. Lene Willaume-Jantzen, du får klokken, og jeg er sikker på du kommer til at gøre et godt stykke arbejde. Jens Damgaard Gøtzsche takkede dirigent Clement F. Sørensen for sit arbejde og uddelte gave.

Lene Willaume-Jantzen runder aftenen af, jeg vil gerne sige tak for valget og glæder mig til året. Jeg vil gerne have nogle inputs og idéer fra jer løbende gennem året.                                                                   Sammen med generalforsamlingen udråbte den nyvalgte formand traditionen tro et 3 foldigt leve for Københavns Amts Fodbold Dommerklub (KAFD).

Dagsordenen var herefter udtømt og generalforsamlingen blev hævet.

Regnskab


Regnskabet for 1. november 2016 til 31. oktober 2017 finder her.

Budget


Budgettet for 1. november 2017 til 31. oktober 2018 findes her.