Mødereferater

Benjamin Williaume-Jantzen som hoved dommer i mellem Sønderjyske og Helsingør 28/7 - 2017

Mødereferater

Københavns Amts Fodbolddommerklub (KAFD)


Bestyrelsesmøde d. 2. marts - Referat

Tilstede: Jan Jørgensen, Kim Hansen, Frida Klarlund, Paul S Hansen, Martin Kristensen, Andreas Bruun (unge repræsentant)

Afbud: Jesper Kunst (suppleant)

 

 • Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt
 • Valg af mødeleder og referent
  • Mødeleder: Martin
  • Referent: Frida
 • Siden sidste bestyrelsesmøde herunder nyt fra DFU og DBU
  • Orienterer omkring at DFU har sendt et nyhedsbrev ud, hvor info omkring fastholdelses og kompetencepulje blev uddybet. Der skal etableres et årshjul for år 2021 allerede.
  • 20 dommeraspiranter skal til eksamen på onsdag d. 4. marts, hvoraf ca. 5 kan være mulige KAFDér. Nyt kursus er d. 21-25. marts. De første tre kampe må dommerne ikke bruge DFU logoer.
  • Telefonmøder startes op nu hver måned
 • Siden sidste bestyrelsesmøde
  • Generalforsamlingen ligger på hjemmesiden – kommer snart på FB
  • Bill Rene kommer d. 26/3. Andreas laver opslag på FB og ser hvor mange medlemmer har lyst til at deltage selvom det er kort varsel. OBS! Vi prøver dog først at invitere Bill og Lars C til et oplæg til pokalfinalen.
  • 25/6, 13/8, 27/8 og 10/9 er obligatorisk af dommerteori fra DBU Sjælland – vi undersøger om vi kan skaffe lokale
  • Andreas har skrevet til Albertslund Kommune omkring udendørs træning – afventer svar.
  • Andreas laver fremadrettet stafetten.
 • Økonomi
  • Foreløbigt regnskab
   • Godkendt
   • Underskrevet til at Kim kan hæve i banken
  • Medlemstal
   • Vi er 114 medlemmer, hvilket er lidt mindre end vi plejer. Vi vil arbejde på flere aktiviteter for at få flere medlemmer.

 

 • Årshjul forsat fra sidste møde
  • Fokus på at fastsætte et budget, så vi kan lave vores aktiviteter
   • Pokal 1000 kr.
    • Formål: Fastholdelse og social aktivitet
    • Målgruppe: Fastholde den erfarne dommer
   • Sommerfest 2500 kr.
    • Formål: Social og fysisk aktivt aktivitet
    • Målgruppe: Fastholde den erfarne dommer
   • Klubaften 2 stk. i alt 1500 kr.
    • Formål: Læring og faglig udvikling
    • Målgruppe: Aktive dommere og udviklere
   • Teoriaften 1000 kr.
    • Formål: Læring og faglig udvikling
    • Målgruppe: Aktive dommere og udviklere
   • Futsal 1000 kr.
    • Formål: Fastholdelse, læring og social aktivitet, samt rekruttering af futsaldommere
    • Målgruppe: Hele dommerklubben
   • Fodbold kamp 2000 kr.
    • Formål: Fastholdelse, læring, faglig og social aktivitet
    • Målgruppe: Hele dommerklubben
   • Senior 1000 kr.
    • Formål: Social aktivitet
    • Målgruppe: Fastholdelse af dommere +50 år
   • Løb 500 kr.
    • Formål: Fastholdelse de unge dommere og fysisk træning
    • Målgruppe: Aktive dommere
   • Nye medlemmer 600 kr.
    • Formål: Rekruttering og fastholdelse
    • Målgruppe: Nye dommere
   • Talenter 1500 kr.
    • Formål: Faglig, læring og udvikling. Forberedelse til større udfordringer.
    • Målgruppe: Talenter
   • Ny række 1000 kr.
    • Formål: Fastholdelse og faglig sparring
    • Målgruppe: Nyoprykkede breddedommere.
   • Vi søger alt det vi kan.
   • Hver enkelt gruppeforsamling sammensætter agenda for at kunne udføre disse aktiviteter.


Bestyrelsesmøde d. 16. februar - Referat

Tilstede: Kim Hansen, Jesper Kunst, Paul S Hansen, Andreas Bruun, Jan Jørgensen, Martin Kristensen og Frida Klarlund


Afbud: ingen

 1. Velkomst ved formanden
 2. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og referent
  1. Mødeleder: Jan Jørgensen
  2. Referent: Frida Klarlund
 3. Præsentation
 4. Valg af næstformand
  1. Martin Kristensen
 5. Udvalgsposter
  1. Udgangspunkt, så repræsenterer alle i bestyrelserne til de forskellige ting, afhængig hvad der passer i kalenderen. Der skal minimum deltage et medlem pr. Invitation.
  2. Aktivitetsfordeling
   1. Administrative ansvar: Kim
   2. Facebook: Frida
   3. Unge talenter: Frida
   4. Seniorer: Paul
   5. Nye medlemmer: Jan
   6. Teori: Paul
   7. Sociale aktiviteter for fastholdelse: Martin
   8. Løb: Andreas.

      6. Opfølgning på generalforsamling

    1. Beretningen var en opsang til medlemmerne at vi ønsker mere dynamik i dommerklubben.
    2. Medlemmer meldte tilbage at en god ide kunne være en workshop til næste generalforsamling - dette anerkender vi, og det vil vi kigge på til næste år.
    3. Tore præsenterer DFUs visioner, og fortalte os om de puljer, der kan søges til sociale og faglige aktiviteter. Dette vil vi have fokus på i år.
    4. Jan følger op på referatet fra generalforsamlingen DBU
     1. Gennemgang af referatet med mødet med DBU Sjælland og de andre dommerklubber
     2. DBU har givet ros til KAFD for at afvikle løbetesten

            7. DFU

                Vi har inviteret DFU til dette bestyrelsesmøde, men kunne desværre ikke deltage. De er mere end   

                velkommen end anden gang. Vi afventer med at DFU melder ud hvordan vi søger de forskellige midler.

           8. Økonomi

               Gennemgang af økonomien pr. 13/2-20 – godkendt

           9. Dialog om oplæg til budget. De forskellige tovholdere til aktivitetsfordeling kigger på ønsker til budgettet, 

                 og så taler vi det om samlet til næste bestyrelsesmøde for at lægge plan for 2020. Medlemstallet er 124

                personer, som er det forventelige.

     


          10. Årshjul / årsplan

     

    Marts

    ·         Afslutning på indendørsløb (D. 26/3)

    ·         Velkomst til nye medlemmer

    ·         Opstart af nye talenter

    April

    ·         Klubaften: Foredrag (Måske bliver det i forbindelse med indendørsløb d. 26/3)

    Maj

    ·         Pokalfinale (D. 21/5) (På tv)

    Juni

    ·         Sommerfest med fodboldgolf (D. 20/6)

    Juli

    ·         Alle ønskes en god sommerferie

    August

    ·         Kursus for dommer i en ny række (Serie 4-3, serie 3-2 og serie 2-1)

    September

    ·         Seniordag

    ·         Klubaften: Foredrag

    Oktober

    ·         Klubmesterskab i teori

    November

    ·         Obligatorisk teorigennemgang

    December

    ·         Banko (D. 3/12)

    ·         Obligatorisk teorigennemgang

    Januar

    ·         Generalforsamling (D. 14/1)

    ·         Obligatorisk teorigennemgang

    Februar

    ·         Løbetest

    ·         Klubaften: Se en futsalliga kamp

     

     

             11. Afslutning

     1. Næste møde: 2/3 kl. 17:00 hos Martin
    Referat af bestyrelsesmøde-04-19    Afholdt: 20. juni 2019

    Til stede:          Lene Willaume-Jantzen, Jan Jørgensen, Kim Hansen, Morten Christoffersen, Paul Hansen

     

    1. NYT FRA DBU SJÆLLAND                                                                                                            

    Lene orienterede om udskudt møde med DBU Sjælland. 


    2. NYT FRA DFU   

    Lene orienterede om  DFU afholder seminar for alle dommerklubbernes bestyrelsesmedlemmer i november 2019, hvorfor KAFD forventer at være repræsenteret.


    3. ØKONOMI                                                                                                                                        

    Budget gennemgået af Kim og fundet i orden.


    4. KOMMUNIKATION FRA BESTYRELSEN For en ensartet kommunikation, er Morten udnævnt til at administrere    KAFD's Facebook- gruppe & profil. Københavns Amts Fodbolddommerklub        

     

    5. PRIVATLIVSPOLITIK FOR KAFD                                                                           

    Privatlivspolitik for KAFD skal opdateres på hjemmesiden. 


    6. RUNDT OM BORDET   Indlæg fra Jan, Kim, Morten, Paul, Lene                                                                                          Her blev bl.a. evalueret årets aktiviteter indtil nu.                                                                               

    • Pokalfinalen (Herrer)                                             
    • Pokalfinalen (Kvinder)
    • Seriepokalfinalen                                                                                        
    • Sommerafslutningen  


    7. ARRANGEMENTER          

    Mulige foredragsholdere blev drøftet.


    8. JUNIORREPRÆSENTANT I BESTYRELSEN

    Kandidat til juniorrepræsentant i bestyrelsen (under 25 år).

    Pladsen som juniorrepræsentant i bestyrelsen er stadig ubesat (vakant).

    Vi leder og søger stadig - Meld dig gerne, hvis du er interesseret?                                                


    9. EVENTUELT

    Løbetræning for vinteren 2019/20 er konfirmeret med Albertslund kommune.


    10. NÆSTE MØDE                                                                                                              

    Afholdes 29. august 2019 kl. 18:00.

     

    Referent:         Jan Jørgensen


    Referat af bestyrelsesmøde-03-19 Afholdt: 11. april 2019
    Til stede: Lene Willaume-Jantzen, Kim Hansen, Jan Jørgensen, Morten Christoffersen, Paul Hansen
    Dagsorden:

    Indhold: Formanden Lene orienterede om hvad der rør sig for nuværende.
    1. ØKONOMI
    • Gennemgang af regnskab / budget ved Kim
    2. NYE DOMMERE
    • Vi arbejder på muligheden for at understøtte nye dommere bedre,
    evt. med en onkel/mentor ordning.
    3. KOMMENDE AKTIVITETER
    • Pokalfinale: 17. maj 2019 – Pokalfinalen Midtjylland – Brøndby inkl. Spisning, udbydes
    til 375 kr. for medlemmer og 475 kr. for ikke medlemmer (Max 30 personer). Fordeles
    efter princippet først til mølle ved tilmelding til Paul, psh1957@gmail.com
    4. NÆSTE MØDE
    Afholdes 20. juni kl. 18:00.
    Referent: Jan Jørgensen


    Referat af bestyrelsesmøde -2-19 (ekstraordinært) Afholdt: 21. februar 2019


    Deltagere: Lene, Kim, Poul, Morten & Jan
    Fraværende: Nikolaj
    Referent: Jan

    Dagsorden:
    1. Nyt fra DFU
    2. Økonomi
    3. Kommende aktiviteter
    4. Teori
    5. Hjemmeside
    6. Talentgruppen
    7. Næste møde

    Indhold: Formanden Lene orienterede om:
    Nikolaj har meddelt Lene at han ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager, Nikolaj har givet tilsagn om at stadig vil stå for løbetræningen og øvrige arbejdsopgaver varetages herefter af Kim og Poul indtil næste generalforsamling
    Bestyrelsens sammensætning er herefter:
    • Formand: Lene
    • Næstformand: Jan
    • Kasserer: Kim
    • Bestyrelsesmedlem: Poul
    • Bestyrelsesmedlem: Morten
    • Junior repræsentant: Vakant
    • Suppleant: Vakant (Jan indtræder som bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen)

    • Sekretær: Jan

    1. Nyt fra DFU
    • Lene deltager i DFU formandsmøde i den kommende weekend
    • Lene deltager i DFU Seminar d. 30. marts

    2. Økonomi
    • Kim orienterede om banken vil være på plads på mandag da Lene og Kim har været i banken d. 08. feb 2019 og underskrive papirerne.
    • Nem ID er på plads og cvr registeret ligeså og forlænget med de næste 2 år.
    • Bestyrelsen vil en af de nærmeste dage modtage regnskaber og forslag til budget

    3. Kommende aktiviteter
    • Pokalfinale: 17. maj 2019, vi tager til pokalfinalen hvis kampen afvikles på Sjælland
    • Sommerafslutning: 15. juni 2019
    • Julebanko: 28. november 2019

    4. Teori
    • Kim & Poul varetager fremadrettet teori

    5. Hjemmeside
    • Kim orienterede om at domænenavnet er på plads hos One.com.

    6. Næste møde
    • 11. april 2019 kl.18:30