03-2020 bestyrelsesmøde

Referat af KAFD bestyrelsesmøde 2020-03

Dato: 17. august 2020

Mødedeltagere: Jan Jørgensen, Kim Hansen, Frida Klarlund, Paul S Hansen, Martin Kristensen, Andreas Bruun (unge repræsentant)

Afbud: Jesper Kunst (suppleant)

Ca. Tidspunkt

Dagsorden

Bilag / kommentarer

Referat

16:00 – 16:10

Beslutning

Godkendelse af dagsorden


Godkendt

16:10– 16:15

Beslutning

Valg af mødeleder og referent


Møderleder: Jan

Referent: Frida

16:15– 16:30

Orientering & Beslutning

Siden sidste bestyrelsesmøde herunder nyt fra DFU og DBU

Jan orienterer om bla. Tøj siterationen og kommende dommer eksamener

Kommende dommer eksamen:

Jan spørger DBU Sjælland om hvornår næste møde er. Vi imødekommer DBU Sjællands ønske med at hjælpe med at være facilitator.

 

Tøj situation:

Vi har yderlige spørgsmål, som vi har sendt til DFU inden vi træffer en beslutning.

16:30– 17:00

Orientering / Beslutning

Siden sidste bestyrelsesmøde

Jan, Martin, Kim, Paul, Andreas & Frida

Der gives en redegørelse på status fra sidste mødes opgaver

Sommerfest: Det var hyggeligt og fantastisk vejr. (ca. 30 personer)

Talent samling: Indkaldelse til talent samling, desværre blev det aflyst grundet Corona.

Bonuscheck på få kroner fra Diadora skal bruges til Banko gaver

Vi mangler stadigvæk info fra DFU om hvordan vi skal søge penge til aktiviteter – vi rykker.

18:00 – 18:05

Orientering

Økonomi

  • Foreløbigt regnskab
  • Medlemstal

Kim

Godkendt

18:05– 18:15

Beslutning

Årshjul forsat fra sidste møde

Skal gå 2 år frem i tiden af hensyn til ansøgning af midler

Bankospil er hermed blevet godkendt til at være et ”underskud”, så vi køber flere gaver end de seneste par år.

Seniorfest er planlagt til december

Talentsamlingen skal i gang igen

18:15 – 18:30

Afslutning

  • Eventuelt
  • Næste møde (møderække)
  • Gennemgang af referat

Herunder

er der noget vi skal have drøftet med DFU

 

er der noget vi skal have drøftet med DBUS


Ros fra formand til næstformand om den store hjælp, der er blevet gjort ved DFU telefon møder

 

Oprykning til Andreas, Daniel Sørensen, Jan Johansen og Frida Klarlund – lykønskning på FB skal ske.

 

Næste møde d. 6. oktober