04-2020 bestyrelsesmøde

Referat af KAFD bestyrelsesmøde 2020-04

Dato: 6. oktober 2020

Mødedeltagere: Jan Jørgensen, Kim Hansen, Paul S Hansen, Martin Kristensen, 

Afbud: Frida, Andreas og Jesper

Ca. Tidspunkt

Dagsorden

Bilag / kommentarer

Referat

Beslutning

Valg af ordstyrer

Valg af referent


Kim valgt til ordstyrer

Jan valgt til referent

Beslutning

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde


godkendt uden bemærkninger

Beslutning

Godkendelse af dagsordnen


godkendt uden bemærkninger

Orientering

DFU

Jan orienterede om situationen i DFU og det netop afholdte møde i vejle for landets dommerklubber og det stod klart at ca. 7 dommerklubber udtrykker mistillid til DFU’s formand.

 

DFU har meddelt at hele bestyrelsen går til valg samlet (musketer ed) hvilket betyder at hvis formanden går af skal DFU have en helt ny bestyrelse

 

Alle landets dommerklubber stod bag og tilbød eliten en vedtægtsændring således at eliten kunne få  bestyrelsesplads hvilket elitens repræsentant (Tykgaard) afslog med henvisning til den nuværende formand og påpegede ligeledes at deres tætte forhold til DBU kunne skabe problemer.

Dommerklubberne tilbød derefter at de kunne få plads i repræsentantskabet på lige fod som dommerklubberne.

 

Orientering

DBU Sjælland

Martin og Jan deltog ved eksamen af nye dommere i Roskilde d. 30. september


Martin og Jan deltager ved dialog mødet med de øvrige sjællandske dommerklubber og DBUS 8. Oktober hvor der gives status på FKP

Ligeledes er der på dagsorden et punkt som omhandler hvad dommerklubberne gerne vil byde ind med.

Til efterretning

Budget

FKP


Kim gennemgik budget som vi fandt retvisende

Ligeledes gennemgik vi ansøgningerne til FKP og vi venter spændt på om de imødekommes.

Orientering

Facebook


Facebook det blev vedtaget at bestyrelsen sidste år at kun medlemmer af KAFD må være medlem af Facebook gruppen derfor venligst kontrollere at ansøgere af optagelse faktisk er medlemmer af KAFD

 

Stafetten skulle have været i gang, Jan kontakter Andreas og spørger om årsagen hertil.

Orientering

Onkelordning

Nye dommere


Onkel ordning er uden honorarer på frivilligheds basis ud fra nærhedsprincippet og som vi aftale sidst er det os der opsøger dommeren frem for tilmelding

 

Vi vil forsøge at lave en samling for alle de nye dommere inden turnerings opstart.

Beslutning

Jule Banko

Kim og Paul indkøber øl, vand æbleskiver m. v.

Kim indkøber gavekort til  hovedpræmier

 

Alle andre opfordres til at prøve at skaffe sponsor gaver

Beslutning

Kommende arrangementer

03.12 2020  Bankospil

05.12 2020 Senior arrangement

14.01 2021 Generalforsamling

21.01 2021 Teori aften kl 19:00 (Paul bestiller instruktører)

11.02 2021 Teori aften kl 19:00 (Paul bestiller instruktører)

04.03 2021 Teori mesterskab kl. 19:00

 

Superliga og/eller Futsalkamp udskydes til der er klarhed / lempelser af Corona siterationen

Til efterretning

Årshjul


Intet nyt

Eventuelt

De øvrige dommerklubbers kontingent er væsentligt dyrere end vores, vi afventer at se hvad vi får af midler fra FKP og ved budgetplanlægningen på næste møde ser vi om vi kan fastholde aktivitets niveauet for kontingent indbetalingerne eller det bliver nødvendigt at varsle en kontingent stigning på generalforsamlingen

Næste møde

Da næste bestyrelses møde bliver det sidste inden generalforsamlingen og der skal laves budget er det besluttet vi mødes Lørdag d. 2. januar 2021 kl. 13:00 til en god frokost og hygge