Vedtægter

Billedet viser Frida Nielsen tildele en udvisning i kvinderns pokalfinale 2019 mellem Brøndby og Fortuna Hjørring

Vedtægter

Københavns Amts Fodbolddommerklub (KAFD)

 

Vedtægter

 

Forord

Dette er gældende vedtægter for KAFD sammenskrevet, således som de er vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 1989 og efterfølgende ændret på generalforsamlingerne den 29. januar 1990, 31. januar 1993, 30. januar 1994, 25. januar 1998, 31. januar 1999, 28. januar 2001, 25. januar 2005, 31. januar 2006, 30. januar 2007, 29. januar 2008, 2014, 15. januar 2015, 21. januar 2016, 24. Januar 2019 samnt 16. januar 2020

 

Klubbens stiftelse og mål

 

§ 1

Klubbens navn er Københavns Amts Fodbold Dommerklub (KAFD). Klubben er stiftet den 6. september 1948.

 

§ 2

Klubbens hjemsted er formandens adresse.

 

§ 3

Klubbens formål er at virke for uddannelse samt at dygtiggøre fodbolddommere, samt at være disse til moralsk og teoretisk støtte.

 

§ 4

Klubben kan ikke tage beslutninger, der står i modstrid til de af boldspilunionerne vedtagne bestemmelser og forordninger vedrørende spille- og turneringsreglementernes forståelse.

 

Optagelse og udmeldelse af medlemmer

 

§ 5

Som personer optages:

Fodbolddommere, der har bestået DBU’s dommereksamen. 

Fodbolddommere uden bestået dommereksamen, men som inden for eet år fra optagelsestidspunktet går op til og består DBU’s dommereksamen. 

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie. 

 

§ 6

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, til kassereren senest 1. januar første gang fra år 2007 for at have effekt for det kommende år. I modsat fald vil det få til følge, at kontingent også betales for det følgende år.

 

Kontingent, afgifter og gebyrer

 

§ 7

stk. 1 Kontingent, indskud samt restancegebyr, er det af den ordinære generalforsamling til enhver tid fastsatte beløb. Kontingentet opkræves en gang årligt pr. den 15. november. Første gang 15.11.2013 dog kun 1⁄2 kontingent, som dækker kontingent frem til 1. november 2014. Regnskabsåret følger DBU ́s.

stk. 2 Er kontingent ikke betalt inden den i betalingsanmodningen nævnte frist, udsendes der opkrævning påført restancegebyr, kr. 50,-.

stk. 3 Er betalingen ikke sket senest 14 dage efter den i stk. 2 nævnte frist, slettes vedkommende og kan kun blive medlem igen efter bestyrelsens godkendelse og mod betaling af hele restancen samt nyt indskud.

stk. 4 Et medlem, der ikke har betalt forfaldent kontingent er ikke stemmeberettiget og kan derfor ikke deltage i dommerklubbens generalforsamling.

 

Generalforsamlingen og delegerede

 

§ 8

stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Indkaldelse skal ske skriftligt eller ved annoncering på hjemmesiden www.kafddommer.dk med mindst 2 eller højst 8 ugers varsel.

stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i januar måned.

stk. 3 Enhver generalforsamling, der er lovligt indkaldt er beslutningsdygtigt, uanset det fremmødte antal medlemmer.

stk. 4 På generalforsamlingen fremlægger formanden beretning og kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

stk. 5 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 10 og § 11.

stk. 6 Dagsordenen skal have mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent og stemmetællere 
 • Bestyrelsens beretning 
 • Kassererens forelæggelse af foreningens reviderede regnskab 
 • Indkomne forslag 
 • Fastlæggelse af næste års kontingent 
 • Valg af: 
  1. Formand (ulige år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer fo 2 år (lige år)
  4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år)
  5. Valg af juniorrepræsentant (ulige år)
  6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (hvert år)
  7. Valg af 1 revisor (lige år)
  8. Valg af 1 revisor (ulige år)
  9. Valg af revisorsuppleant (hvert år)
   Valgene for de i punkterne a., b., c., d., e., f., h. og i. er gældende for en periode på 2 år og valgene i punkterne g., og j. er gældende for en periode på 1 år ad gangen. 
 • Eventuelt 
 • stk. 7 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges på ulige år og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Endvidere vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant, der vælges for et år ad gangen.
 • stk. 8 Der vælges hvert år én revisor for 2 år ad gangen samt 1 revisorsuppleant, der vælges for et år ad gangen. I tilfælde af stemmelighed er Formandens stemme afgørende.

 

§9

stk. 1 Bestyrelsen vælger den delegerede til DFU delegeretmøde.

 

§ 10

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan skriftlig indkaldes på bestyrelsens foranledning med mindst 8 dages varsel eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til formanden, vedlagt de ønskede punkter til behandling.

stk. 2 Bestyrelsen er pligtig til, senest 8 dage herefter, skriftligt til alle medlemmer, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 11

stk. 1 Forslag til ændring af disse love skal behandles på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

 

Bestyrelsen og bestyrelsesmøder

 

§ 12

stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær samt øvrige udvalg på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

stk. 2 Udtræder formanden eller kassereren af bestyrelsen i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig selv med ny formand eller kasserer, gældende til førstkommende generalforsamling.

stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes på formandens begæring, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

stk. 4 Formanden leder alle bestyrelsesmøder, medmindre der er enighed om at vælge en anden mødeleder.

stk. 5 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage og udføre specielle opgaver.

stk. 7 Klubben er medlem af DFU.

stk. 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

 

 

Overtrædelse af love og regler

 

§ 14

stk. 1 Ethvert medlem af KAFD er forpligtiget til at efterleve de af generalforsamlingen vedtagne regler og love.

stk. 2 Såfremt et medlem har:

overtrådt love, reglementer og bestemmelser,

 • undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold,
 • udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt bragt fodboldspillet og / eller dommergerningen i vanry,

kan der træffes følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende:

 • tildeling af misbilligelse eller advarsel, 
 • idømmelse af bøde og erstatning samt inddragelse af fortjeneste fra de berørte kampe, 
 • fastsættelse af at skulle udføre en opgave uden honorar, diæt og kørepenge, 
 • udelukkelse for deltagelse i turnering, stævne eller andre opgaver for en nærmere fastsat periode, dog maksimalt 6 måneder, 
 • udelukkelse for at virke som dommer, instruktør eller anden opgave på vegne af KAFD, suspension og eksklusion, jf. § 16.

stk. 3 Iværksættelse af de under 1) – 5) nævnte disciplinærstraffe ikendes af bestyrelsen ved almindelig flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 15

stk. 1 Afgørelser, truffet af KAFDs bestyrelse er endelige; dog kan de i § 14 under e), f) og g) inden 3 uger fra afgørelsen indankes for DFUs bestyrelses ankeudvalg.

stk. 2 Forinden en af de under 1) – 7) nævnte disciplinærstraffe iværksættes, har pågældende medlem adgang til, at fremlægge sin sag for bestyrelsen, herunder give personligt møde for bestyrelsen ledsaget af en bisidder.

Medlemmet skal inden 6 hverdage fra modtagelsen af underretning om bestyrelsens påtænkte sanktion, underrette formanden om, at han ønsker at benytte sig af denne adgang.

Er medlemmets anmodning ikke formanden (evt. fungerende formand) i hænde inden denne tidsfrist kan bestyrelsen afvise medlemmets anmodning.

 

§ 16

stk. 1 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning suspendere et medlem for en periode frem til førstkommende generalforsamling, hvorpå det suspenderede medlem har ret til at tale sin sag.

stk. 2 Suspensionen kan ændres til eksklusion, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor.

stk. 3 Et bestyrelsesmedlem kan kun ekskluderes, såfremt det besluttes af den ordinære– eller ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 stemmers majoritet.

 

Klubbens opløsning

 

§ 17

stk. 1 Klubbens opløsning kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen og mindst 3/4 af klubbens medlemmer stemmer herfor.

stk. 2 Såfremt der ikke fremmøder 3/4 af klubbens medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor klubben kan opløses, såfremt der blandt de fremmødte medlemmer er simpelt flertal herfor.

stk. 3 Ved en eventuel opløsning beslutter generalforsamlingen, hvad der skal ske med foreningens midler. De kan dog aldrig uddeles til medlemmerne.


Persondatahåndtering


§ 18

Stk. 1: Tilmeldinger til arrangementer i KAFD sker via mail eller hjemmeside. Tilmeldinger og lister med de relevante deltageroplysninger slettes efter afsluttet aktivitet. Navn på vandrepokaler fjernes kun, hvis dette er et skriftligt krav fra et medlem og evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Stk. 2: Tilmeldingslister, som skal bruges som bilag for regnskabet vil blive gemt af kassereren i 5 år.

Stk. 3: Årsberetningen fra generalforsamlingen er et officielt dokument, som er offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.

Stk. 4: For sociale medier skal indstillinger være så brugeren selv kan slette egne opslag og melde sig ud af gruppen.

Stk. 5: Medlemsregisteret bliver opdateret årligt, og medlemmers data slettes ved udmelding.